Cestuj nestůj - zájezdy, dovolená, wellness pobyty, last minute zájezdy, first minute zájezdy, exotika, lyžování

Ochrana osobních údajů/GDPR

 

Ochrana osobních údajů/GDPR

 

Stručná informace o zpracování osobních údajů v CA CESTUJ NESTŮJ

 

Dovoluji si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v CA CESTUJ NESTŮJ.

 

 

Úvod

 


 

Ochrana soukromí, osobních údajů klientů a informací o dalších fyzických osobách, u kterých CA CESTUJ NESTŮJ zpracovává osobní údaje, patří mezi priority. Tyto údaje jsou považovány za důvěrné, proto je zachovávána mlčenlivost. CA CESTUJ NESTŮJ zejména klade důraz na bezpečnost při zpracování osobních údajů.

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů (návštěvníků) na serveru www.cestuj-nestuj.cz jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ochrana a zpracování osobních údajů se ode dne 25. května 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


 


I. Základní ustanovení

Kdo je správcem Vašich údajů?

 1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR) je Bc. Iveta Pultrová, DiS., CA CESTUJ NESTŮJ, IČ: 739 80 889, se sídlem Na Františku 363/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou...dále jen „správce“.

  Kontaktní údaje správce:

  adresa sídla: Na Františku 363/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

  mobilní telefon: +420 775 905 368

  emailová adresa: info@cestuj-nestuj.cz

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jméno, IČ, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. CA CESTUJ NESTŮJ (správce) nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Jaké údaje jsou zpracovávány?

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byli od klientů, návštěvníků webu poskytnuty z důvodu zprostředkování prodeje zájezdů či zasláním nabídek (na základě klienty vyplněné poptávky) pouze v nezbytném rozsahu.

 2. Správce zpracovává následující osobní údaje:

  a) identifikační údaje (jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, datum narození)

  b) kontaktní údaje (osobní údaje, které umožňují kontakt s klientem, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště nebo fakturační adresa)

  c) platební údaje (číslo účtu a údaje o reklamacích)

  d) údaje o zdravotním stavu (zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním služeb správce, jako je např. těhotenství apod.)

  e) další specifické údaje (potřebné ke sjednání smlouvy o zájezdu či sestavení nabídky na základě poptávky od klienta)

 

 

III. Kdo je příjemcem osobních údajů?

 1. Příjemci osobních údajů jsou mimo správce také osoby, podílející se na dodání služeb (cestovní kanceláře, letecké společnosti, ubytovací zařízení aj.), realizaci plateb na základě smlouvy o zájezdech, zajišťující služby provozování webových stránek správce, a další služby v souvislosti s provozováním webu www.cestuj-nestuj.cz zajišťující marketingové služby.

 2. S ohledem na činnost a správné fungování CA CESTUJ NESTŮJ je nutné přijímat a zpracovávat osobní údaje klientů. Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v závislosti na charakteristice konkrétního zájezdu. Podle druhu zájezdu se rozsah poskytnutých údajů může lišit. Správce bude požadovat od klientů jen ty údaje, které skutečně potřebuje pro nabízení a zprostředkování prodeje zájezdů/sjednávání smluv o zájezdech. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, rodné číslo, pohlaví, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby.

 3. Zpracování osobních údajů může probíhat jen v zemích Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jakékoliv předání Osobních údajů do třetí země (tj. mimo EU nebo EHP) vyžaduje předchozí souhlas Správce.

 

 

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy klienty a CA CESTUJ NESTŮJ (zprostředkování prodeje zájezdů, zasílání nabídek)

 • oprávněný zájem CA CESTUJ NESTŮJ na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/nabídek)

 • souhlas klienta se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/nabídek) v případě, že nedošlo ke zprostředkování prodeji zájezdu či zaslání nabídky či jiné služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • zasílání nabídek nebo získání osobních údajů zprostředkování prodeje zájezdu, sepsání smlouvy o zájezdu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a CA CESTUJ NESTŮJ (jméno a adresa, datum narození a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

 • zasílání obchodních sdělení/nabídek, jakož i činění dalších marketingových aktivit

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování. S takovým zpracováním klient poskytl výslovný souhlas.


 

V. Doba uchovávání údajů

Jak dlouho budou Vaše údaje u správce uloženy?

 1. Zprostředkovatel uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. CA CESTUJ NESTŮJ je povinna, za účelem plnění svých zákonných povinností vyplývajících ze zákona o dani z přidané hodnoty, po výše uvedenou dobu uchovávat daňové doklady, vystavené v souvislosti s poskytováním služeb.

 3. Osobní údaje jsou uloženy po dobu, než je ze strany klienta odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce zajistí výmaz osobních údajů v elektronické podobě či skartaci dokumentů v listinné podobě.


 

VI. Jaká práva má klient?

 1. Za podmínek stanovených v GDPR klient má:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, které o něm správce zpracovává

 • právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů

 • právo na výmaz osobních údajů

 • právo na omezení zpracovávání jeho údajů

 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 • právo na přenositelnost svých osobních údajů

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

 1. Klient má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


 

VII. Jaké jsou podmínky zabezpečení poskytnutých osobních údajů?

 1. CA CESTUJ NESTŮJ zpracovává údaje manuálně...dokumenty v listinné podobě, ale i data v elektronické podobě.

 2. Správce prohlašuje, že přijal vhodná bezpečnostní opatření pro ochranu poskytnutých údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

 3. Povinností CA CESTUJ NESTŮJ je při výkonu své činnosti chránit poskytnuté osobní údaje před náhodným poškozením, zničením, náhodnou ztrátou, nezákonným poškozením či zneužitím.

 4. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 5. Správce prohlašuje, že k poskytnutým datům má přístup pouze oprávněná osoba.

 6. Elektronická data jsou zabezpečena  na základě přístupových kódů či hesel. Listinné dokumenty jsou uloženy v uzamčených skříňkách, s přístupem pouze oprávněné osoby.

 7. CA CESTUJ NESTŮJ zejména dbá na to, aby nebyly poskytnuté osobní údaje zneužity, aby žádný klient neutrpěl újmu na svých právech, a zároveň dbá na ochranu údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého i osobního života.


 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vytvořením a odesláním poptávky (zadáním emailu a zaškrtnutím souhlasu) na webu: www.cestuj-nestuj.cz klient potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami o ochraně osobních údajů, že s těmito podmínkami souhlasí, a že je v celém rozsahu přijímá.

 2. Poskytnutím svých osobních údajů pro zajištění online či offline rezervace zájezdu nebo sepsání smlouvy o zájezdu na webu www.cestuj-nestuj.cz, či na emailové adrese: info@cestuj-nestuj.cz, klient uděluje provozovateli serveru a CA CESTUJ NESTŮJ souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

 3. Správce je oprávněn výše uvedené podmínky změnit. V tomto případě klientům zašle novou verzi podmínek ochrany osobních údajů na klientem uvedenou emailovou adresu, a zároveň je zveřejní na svých internetových stránkách www.cestuj-nestuj.cz.


 

Tyto obchodní podmínky jsou platné, nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

 

 


 


 


 


 

 


 

Vytvářím objednávku...