smlouva o zájezdu

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 


1. Úvodní ustanovení

Bc. Iveta Pultová, DiS. – CESTOVNÍ AGENTURA CESTUJ-NESTŮJ.CZ se sídlem: Na Františku 363/III, Chlumec nad Cidlinou 503 51, IČ: 739 80 889 (dále jen CA), je na základě živnostenského listu oprávněna provozovat činnost cestovní agentury.

Předmětem činnosti je autorizovaný prodej zájezdů renomovaných českých cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení.

Všechny CK, jejichž zájezdy a další služby jsou zařazeny do databáze zájezdů na serveru www.cestu-nestuj.cz, jsou řádně pojištěny proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. U všech zájezdů, které jsou nabízeny v databázi zájezdů CA, jsou uvedena jména pořádajících CK.

Nabídka zájezdů, která je zveřejňována na webové stránce CA www.cestuj-nestuj.cz, je pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem zájezdů. Údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době aktualizace CK. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů nesprávně poskytnutých pořádající CK. Závazná, pro prodávajícího i kupujícího, je pouze cena, která je uvedena na platné cestovní smlouvě.

Nabízíme zájezdy za stejné ceny jako pořádající CK se zachováním všech výhod, včetně slev a bonusů. 

 


2. Nezávazné objednávky

Každý klient CA si může nezávazně objednat libovolný zájezd, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd, nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud klient, v poznámce objednávky, sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost ukončí.

CA považuje objednávku za platnou, pokud je správně a úplně vyplněna a odeslána přes formulář na serveru www.cestuj-nestuj.cz. CA si vyhrazuje právo odmítnout takovou objednávku, která obsahuje nepravdivé informace (např. neplatné telefonní číslo, e-mail, apod.). Pokud dojde ke zjištění, že klient uvedl v objednávce nepravdivé informace, je CA oprávněna tuto objednávku již dále nevyřizovat. CA může také odmítnout objednávky, které klient zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opakovaně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých přepisem ceny a dalších informací o zájezdu do databáze serveru.

Po obdržení platné objednávky zájezdu ze strany klienta CA ověří, zda je požadovaný zájezd volný a vytvoří rezervaci zájezdu u pořádající CK. CA neprodleně informuje klienta o době trvání rezervace a o přesné kalkulaci ceny zájezdu. Jestliže klient objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje klienta a případně nabídne náhradní variantu s ohledem na termín a cenu původně rezervovaného zájezdu. U nezávazné objednávky CA v momentu objednávání zájezdu klientem neví, zda je daný zájezd volný či nikoliv. V případě, že je rezervace neúspěšná (nelze ji uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity), CA bez prodlení informuje klienta o této skutečnosti.
Učiněním nezávazné objednávky nebo poptávky klient souhlasí se svým zařazením do databáze klientů CA.
 


 3. Pravidla rezervace

Pokud má nezávazná objednávka od klienta, kterou CA obdrží,  uvedeny všechny náležitosti, provede nezávaznou rezervaci požadovaného zájezdu u pořádající CK.
V případě, že je rezervace neúspěšná bude klient CA informován telefonicky nebo elektronickou cestou (e-mailem). V případě, že je rezervace úspěšná je klient informován elektronicky (e-mailem) nebo telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně zasláním sms. Klientovi je zároveň sdělena doba trvání rezervace.

 


4. Smlouva o zájezdu

Jakmile klient obdrží informaci o platnosti a době trvání rezervace a souhlasí s kalkulací ceny zájezdu, je povinen doplnit CA veškeré údaje, které jsou nutné pro řádné vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakmile CA obdrží od klienta tyto údaje, zasílá klientovi zpět (elektronicky e-mailem nebo poštou) vyplněný návrh smlouvy o zájezdu k podpisu. Spolu s návrhem smlouvy o zájezdu klient obdrží pokyny k zaplacení a výši zálohy a doplatku nebo pouze doplatku nebo celkové ceny zájezdu (pokud se zájezd uskuteční za méně než 30 dní), také doklad o pojištění CK proti úpadku. Nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné smluvní podmínky pořádající CK.

Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu klient zkontroluje veškeré údaje, v něm uvedené, prostuduje Všeobecné smluvní podmínky, a obratem, nejdéle však do doby platnosti rezervace (o které byl předem informován) podepsaný návrh smlouvy o zájezdu zašle (elektronicky e-mailem nebo poštou) zpět do CA. Svým podpisem klient potvrzuje správnost svých osobních údajů, které jsou v návrhu smlouvy uvedeny. Dále klient souhlasí s obsahem smlouvy o zájezdu a potvrzuje, že obdržel veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. Všechny termíny pro zaplacení zálohy nebo doplatku jsou závazné a CA není odpovědna za případné následky zpožděné platby, kterou klient způsobí nedodržením uvedeného termínu (toto zpoždění může mít za následek, že se CK rozhodne rezervaci nebo zájezd stornovat).

Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy nebo celkové ceny za zájezd. Pokud je smlouva o zájezdu zaslaná elektronicky (e-mailem) má stejnou platnost jako originál.


 5. Platební podmínky

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu last minute a zájezdů kupovaných méně než 30 dní před zahájením, probíhá zpravidla tak, že klient složí zálohu ve výši 30 % nebo 50 % z celkové ceny zájezdu (uvedeno na smlouvě o zájezdu) a nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu doplatí doplatek. 

Pro klienta je závazná cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu.

V případě zájezdů last minute a zájezdů kupovaných méně než 30 dní před zahájením zájezdu klient zaplatí vždy celkovou cenu zájezdu jednorázově (při podpisu smlouvy o zájezdu).

V některých případech CK požaduje splatnost doplatku již 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách pořádající CK, a na smlouvě o zájezdu. Klient se řídí dle platných Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

Placení zálohy i doplatku probíhá podle možností a přání každého klienta a zároveň podle lhůty, na kterou byla vytvořena rezervace u pořádající CK. Je v zájmu klienta, aby platby učinil včas na účet CA nebo přímo pořádající CK. Možnosti platby závisí na podmínkách pořádající CK. O těchto podmínkách bude klient předem informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu.

Klient má možnost zaplatit zálohu na účet CA, buď bankovním převodem z účtu klienta nebo přímo vkladem na účet  CA na pobočce příslušné banky (viz. kontakty). CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení, výjimku tvoří příjmový doklad, který klient obdrží, pokud zaplatí zájezd v hotovosti. Klient si jako doklad o platbě ponechává výpis z účtu, případně jiný doklad o zaplacení vydaný bankou.

Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých CK. Klient je před podpisem smlouvy o zájezdu od CA informován o termínech a výši plateb. Některé CK vyžadují zaplacení zálohy přímo na jejich účet bankovním převodem, nebo přímo vkladem na účet na pobočce příslušné banky nebo hotovostní úhradou na pobočce pořádající CK.

CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta. Jakákoliv platba, dle smlouvy o zájezdu, se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Smlouva o zájezdu se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. Pokud se stane, že pořádající CK zájezd zruší, nebude smlouva o zájezdu považována za uzavřenou, a klient má nárok na vrácení všech plateb. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé zrušením zájezdu ze strany pořádající CK.


 6. Cestovní doklady

Klient obdrží potřebné cestovní doklady a pokyny na cestu, jakmile bude podepsána smlouva o zájezdu všemi stranami a zároveň bude uhrazeno 100 % ceny. Pokyny k odjezdu/odletu a další cestovní doklady jako jsou ubytovací poukazy, letenky, cestovní pojištění (je-li sjednáno) dále doklad o pojištění CK proti úpadku aj. budou klientovi zaslány zpravidla týden před odjezdem/odletem elektronicky (e-mailem) nebo poštou nebo osobním předáním CA nebo přímo od pořádající CK. Letenky však mohou být předány na letišti před odletem přímo pracovníkem pořádající CK. U zájezdů last minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu smlouvy o zájezdu a 100% úhradě zájezdu. Každá CK má vlastní podmínky o předání cestovních dokladů, o nichž je klient předem informován.

Každý klient je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Schengenském prostoru. Klient je také povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit klient vždy sám ještě před vycestováním. Za případné neudělení víza nenese pořádající CK ani CA žádnou odpovědnost. Klient si je vědom toho, že pro každou destinace je stanovena rozdílná minimální platnost cestovního pasu. Většinou se jedná o minimální platnost šest měsíců.

 


7.Informace k zájezdu

Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Doklad o pojištění CK a Všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům spolu s vyplněnou cestovní smlouvou.

 


8. Storno podmínky/zrušení zájezdu ze strany účastníků zájezdu

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si žádné storno poplatky neúčtuje. Až na výjimku u případů, kdy klient neuhradí platbu za objednaný zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu nebo naopak, když klient zájezd uhradí, ale nezašle zpět do CA podepsanou smlouvu o zájezdu. Pak je nutné, aby klient uhradil storno poplatek ve výši 100 % ceny objednaného zájezdu.

 


9. Vrácení přeplatků

Pokud dojde ke změně ceny pro klienta nebo klient zašle nesprávně platbu za zájezd na účet CA, pak CA zašle přeplatek zpět klientovi bankovním převodem nebo i jiným způsobem dle domluvy s klientem, a to bez zbytečných odkladů. Nejpozději však do 1 měsíce.

 


10. Obchodní sdělení pro klienty e-mailem

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání obchodních sdělení a novinek (newsletterů) a nabídek last minute pro klienty. CA si vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem klientům zařazeným do databáze CA. Pokud klient uvede mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt (e-mail), souhlasí tímto se zasíláním obchodních sdělení a novinek z CA. Klient samozřejmě může tento souhlas odmítnout, a to proklikem ve zprávě v e-mailu nebo vyjádřením nesouhlasu, které napíše do návrhu cestovní smlouvy nebo e-mailem zaslaným do CA.

 


11. Reklamace

CA (podle smlouvy o obchodním zastoupení) není oprávněna jakékoliv reklamace vyřizovat. CA je oprávněna reklamace od klientů přijímat a bezodkladně postoupit k vyřízení pořádající CK.  Poradíme Vám, jak při případné reklamaci postupovat.

 

 

12. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů (návštěvníků) na serveru www.cestuj-nestuj.cz jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje provozovateli serveru a CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré poskytnuté osobní údaje slouží jen pro potřeby CA.


 

 

Vytvářím objednávku...